SANTA BARBARA

* Soho
– Sandy Cummings & Jazz Du Jour (jazz) – 12:30-3:30 pm ($10)